بازگشت

راهنمایی های پس از جراحی بینی.pdf

از صحبت کردن به مدت طولانی و نیز مکالمه تلفنی طولانی مدت تا دو هفته پس از عمل جراحي بيني خودداری نمایید. از مصرف دخانيات پرهيز كنيد. زمان استحمام کوتاه باشد و از گرمای زیاد و بخار فراوان در حمام اجتناب نمایید چرا كه ...