بازگشت

مراقبت های پس از جراحی بینی.pdf

روز اول پس از عمل را استراحت كنيد. حتی الامقدور به حالت نيمه نشسته استراحت کنید. به هنگام خواب زیر سر خود دو بالش قرار دهید. کیسه یخ بر روی چشم ها و پيشاني خود قرار دهید و ...