بازگشت

نحوه چسب زدن پس از جراحی بینی.pdf


۱- توصيه دكتر پوريا افلاكي استفاده از چسب كاغذي هيپوآلرژنيك محصول 3M است.