بازگشت

دستورات قبل از جراحی بینی.pdf

١- شب قبل از عمل بهتر است نيم ساعت پياده روى كنيد.